อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ 12 มี.ค. 64 23
ไตรมาส 4 3 ต.ค. 62 165
ผลการจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 140
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนหงษ์ 6 มิ.ย. 62 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีดา 6 มิ.ย. 62 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนค้อ 6 มิ.ย. 62 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจิก 6 มิ.ย. 62 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) 6 มิ.ย. 62 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6 มิ.ย. 62 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ 6 มิ.ย. 62 133
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 22 ม.ย. 62 147
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พ.ย. 61 140
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 61 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 1 พ.ย. 61 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 1 พ.ย. 61 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 1 พ.ย. 61 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 พ.ย. 61 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 พ.ย. 61 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 1 พ.ย. 61 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางเฌอ 1 พ.ย. 61 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 พ.ย. 61 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิตอล 1 พ.ย. 61 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไมค์ประชุมแบบไร้สาย 1 พ.ย. 61 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 พ.ย. 61 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 1 พ.ย. 61 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 พ.ย. 61 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 พ.ย. 61 135