องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นายเนติ โอปาก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางพิรุณใส สมมาตย์
ครู ค.ศ.2

นางวนิดา สามารถกุล
ครู ค.ศ.2

น.ส.ลัดดา บุญชมภู
ครู ค.ศ.1

นางภิญยะดา มัสมี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกิตติยา เวียงสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ