อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา

นายเนติ โอปาก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายอนุวัตร์ บังลือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางพิรุณใส สมมาตย์
ครู ค.ศ.2

นางวนิดา สามารถกุล
ครู ค.ศ.2

น.ส.ลัดดา บุญชมภู
ครู ค.ศ.2

นางภิญยะดา มัสมี
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกิตติยา เวียงสิมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ