อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 9 ก.ค. 63 145
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 63 150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 11 พ.ค. 63 236
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 11 พ.ค. 63 160
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 11 พ.ค. 63 159
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 11 พ.ค. 63 191
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 63 172
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 11 พ.ค. 63 184
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 11 พ.ค. 63 173
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 11 พ.ค. 63 163
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 11 พ.ค. 63 180
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 11 พ.ค. 63 189