อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 9 ก.ค. 63 80
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 63 88
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 11 พ.ค. 63 157
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 11 พ.ค. 63 103
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 11 พ.ค. 63 102
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 11 พ.ค. 63 123
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 63 108
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 11 พ.ค. 63 116
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 11 พ.ค. 63 116
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 11 พ.ค. 63 106
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 11 พ.ค. 63 117
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 11 พ.ค. 63 116