อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 63 7
คู่มือการชำระภาษี 25 มิ.ย. 63 8
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 63 5
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสวยสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 15
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 9 มิ.ย. 63 16
โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 8 มิ.ย. 63 12
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “มินิสระบุศย์”อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 8
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 12
โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 9
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 10
งานตุ้มโฮมเดือน ๔ประเพณีบุญผะเหวด 8 มิ.ย. 63 10
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 63 11
โครงการแข่งขันกีฬา 4 มิ.ย. 63 10
มอบหน้ากากอนามัยให้ ประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12 พ.ค. 63 33
ทำความสะอาดและพ่นนำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 12 พ.ค. 63 22
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 27 ม.ค. 63 53
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 27 ม.ค. 63 27
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 27 มิ.ย. 62 28
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 มิ.ย. 62 30
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 พ.ค. 62 30
ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 24 พ.ค. 62 22
ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 24 พ.ค. 62 22
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก 2 พ.ค. 62 24
ประชาสัมพันธ์ 29 ม.ย. 62 39
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พ.ย. 61 62
ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นหนังสือใหม่ 27 ส.ค. 61 108
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 22 พ.ค. 61 66
เชิญร่วมงานเข้าปริวาสกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 21 ธ.ค. 60 697
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2561 15 ต.ค. 60 169
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 12 ต.ค. 60 69