อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ ปิด-เปิด ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 20 ม.ย. 64 5
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 104
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ก.ย. 63 102
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ขยายระยะเวลา) 3 ก.ย. 63 113
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 171
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 63 111
คู่มือการชำระภาษี 25 มิ.ย. 63 114
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 63 115
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสวยสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 141
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 9 มิ.ย. 63 119
โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 8 มิ.ย. 63 124
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “มินิสระบุศย์”อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 119
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 129
โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 130
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 126
งานตุ้มโฮมเดือน ๔ประเพณีบุญผะเหวด 8 มิ.ย. 63 123
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 63 131
โครงการแข่งขันกีฬา 4 มิ.ย. 63 121
มอบหน้ากากอนามัยให้ ประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12 พ.ค. 63 158
ทำความสะอาดและพ่นนำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 12 พ.ค. 63 141
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 27 ม.ค. 63 179
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 27 ม.ค. 63 144
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 27 มิ.ย. 62 150
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 มิ.ย. 62 146
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 พ.ค. 62 154
ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 24 พ.ค. 62 140
ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 24 พ.ค. 62 142
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก 2 พ.ค. 62 153
ประชาสัมพันธ์ 29 ม.ย. 62 166