อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 46
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ก.ย. 63 46
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ขยายระยะเวลา) 3 ก.ย. 63 51
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 92
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 63 59
คู่มือการชำระภาษี 25 มิ.ย. 63 57
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 63 60
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสวยสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 82
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 9 มิ.ย. 63 70
โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 8 มิ.ย. 63 72
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “มินิสระบุศย์”อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 66
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 73
โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 73
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 69
งานตุ้มโฮมเดือน ๔ประเพณีบุญผะเหวด 8 มิ.ย. 63 69
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 63 73
โครงการแข่งขันกีฬา 4 มิ.ย. 63 65
มอบหน้ากากอนามัยให้ ประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12 พ.ค. 63 103
ทำความสะอาดและพ่นนำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 12 พ.ค. 63 87
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 27 ม.ค. 63 120
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 27 ม.ค. 63 87
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 27 มิ.ย. 62 93
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 มิ.ย. 62 91
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 พ.ค. 62 100
ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 24 พ.ค. 62 84
ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 24 พ.ค. 62 84
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก 2 พ.ค. 62 94
ประชาสัมพันธ์ 29 ม.ย. 62 109
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พ.ย. 61 136