อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อระเบียบ/กฏหมาย วันที่ ผู้ชม
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ...

12 พ.ค. 63 47
พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พระราชกฤษฎี...

12 พ.ค. 63 38
กฏหมาย/กฏกระทรวง

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเ...

12 พ.ค. 63 37