อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางเบญญาภา บุญชาโด
ผู้อำนวยการกองคลัง

นส.เบญจมาภรณ์ วิเศษโวหาร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นส.ลำพูน หมุนอุดม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางณัฐติกาญจน์ จิตไพศาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเดือนเพ็ญ เสริมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวดวงใจ ศิริบรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้