อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย์
ปลัด อบต.

นางศุวภาภรณ์ คำหงษา
รองปลัด อบต.

นางสาวกันจะนา เงินมีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
นิติกรชำนาญการ

นางรัตน์ดา จันทะสอน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางโสภิณ จิตไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายการุญ จิตไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนิตยา ข่าขันมะลี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายพิศาล พิลาภ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายไพรัตน์ สิงห์ยะบุศย์
พนักงานสูบน้ำ(ลป.ถ่ายโอนจากกรมชลประทาน)

นายไพร สามารถกุล
นักการภารโรง