องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย์
ปลัด อบต.

นางศุวภาภรณ์ คำหงษา
รองปลัด อบต.

นางสาวกันจะนา เงินมีศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวหทัยทิพย์ สุวะศรี
นิติกรชำนาญการ

นายการุญ จิตไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางโสภิณ จิตไพศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรัตน์ดา จันทะสอน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ว่าง -
จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน

นายพิศาล พิลาภ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางขนิษฐา กนกหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายไพรัตน์ สิงห์ยะบุศย์
พนักงานสูบน้ำ(ลป.ถ่ายโอนจากกรมชลประทาน)

นายไพร สามารถกุล
นักการภารโรง