อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองส่งเสริมการเกษตร

นางวรรณพร สุนทรวัฒน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นายชุมพล สุทธวา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนพพร เสนานาม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร