อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์มีสุของค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ปีงบประมาณ 2562

การให้บริการกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาสาสมัครศูนย์มีสุข องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีง... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 9)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 11)

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำที่นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับและผลิตภัณฑ์จากถุงน้ำยาล้างไต... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 8)

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ... วันที่ 2 พ.ย. 61 (ดูู 222)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

... วันที่ 1 พ.ย. 61 (ดูู 174)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 252)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561 ปีนี้ ตำบลขี้เหล็กรับรางวัลขนะเลิศ... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 174)

โครงการชุมชนดีวิถีพุทธ

ครั้งที่3 วันที่26ส.ค.61 ณ วัดกลางขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก ร่วมกับองค์กา... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 148)

โครงการประเพณีบุญทอดเทียนประจำปี2561

โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. 2559 ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วัดกลางขี้เหล็... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 143)

โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ ขี้เหล็กเกมส์ ครั้งที่20/2561 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางเฌอ

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ “ขี้เหล็กเกมส์”ครั้งที่ 20/2561 ประจำปี 2561 ระหว่างว... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 158)

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 258)

รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา

อบต.ขี้เหล็ก ได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา จากผลงาน โคร... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 238)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 251)

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ขี้เหล็ก

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 351)

กิจกรรมปลูกดาวเรือง

กิจกรรมปลูกดาวเรือง... วันที่ 31 ต.ค. 60 (ดูู 197)

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สายบ้านจิก-บ้านขี้เหล็ก

"โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สายบ้านจิก-บ้านขี้เหล็ก" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย สะดวกสบายในก... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 266)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

ตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 212)