องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิด เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ... วันที่ 2 พ.ย. 61 (ดูู 172)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

... วันที่ 1 พ.ย. 61 (ดูู 132)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 212)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาอำเภออาจสามารถ ปี2561 ปีนี้ ตำบลขี้เหล็กรับรางวัลขนะเลิศ... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 132)

โครงการชุมชนดีวิถีพุทธ

ครั้งที่3 วันที่26ส.ค.61 ณ วัดกลางขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก ร่วมกับองค์กา... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 120)

โครงการประเพณีบุญทอดเทียนประจำปี2561

โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญทอดเทียน ประจำปี พ.ศ. 2559 ใน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ วัดกลางขี้เหล็... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 115)

โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ ขี้เหล็กเกมส์ ครั้งที่20/2561 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านยางเฌอ

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและปรองดองสมานฉันท์ “ขี้เหล็กเกมส์”ครั้งที่ 20/2561 ประจำปี 2561 ระหว่างว... วันที่ 4 ต.ค. 61 (ดูู 131)

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

โครงการหมู่บ้านสวยสะอาดปราศจากไข้เลือดออก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 232)

รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา

อบต.ขี้เหล็ก ได้รับรางวัลจากวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็น อปท. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา จากผลงาน โคร... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 213)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 232)

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ขี้เหล็ก

นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ อบต.ขี้เหล็ก... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 309)

กิจกรรมปลูกดาวเรือง

กิจกรรมปลูกดาวเรือง... วันที่ 31 ต.ค. 60 (ดูู 169)

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สายบ้านจิก-บ้านขี้เหล็ก

"โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สายบ้านจิก-บ้านขี้เหล็ก" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย สะดวกสบายในก... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 228)

โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561

ตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก... วันที่ 12 ต.ค. 60 (ดูู 181)