องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
โครงการเวทีประชาชนรวมพลังความคิดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง   2 พ.ย. 61 64
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป   2 พ.ย. 61 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   2 พ.ย. 61 90
โครงการเวทีรวมพลังความคิดเพื่อชุมชนเข้มแข็ง   1 พ.ย. 61 57
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   1 พ.ย. 61 58
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   1 พ.ย. 61 90
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561   1 พ.ย. 61 86
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย)   31 ต.ค. 61 68
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ)   31 ต.ค. 61 60
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฎิบัติงาน   30 ต.ค. 61 68
มาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนราชการภายใน   22 ต.ค. 61 100
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ขี้เหล็ก   22 ต.ค. 61 64
แบบใบลาสำหรับ กองส่งเสริมการเกษตร   29 มิ.ย. 61 70
แบบใบลาสำหรับ กองสวัสดิการสังคม   29 มิ.ย. 61 63
แบบใบลาสำหรับ กองการศึกษา   29 มิ.ย. 61 70
แบบใบลาสำหรับ กองช่าง   29 มิ.ย. 61 65
แบบใบลาสำหรับ กองคลัง   29 มิ.ย. 61 91
แบบใบลาสำหรับ สำนักปลัด   29 มิ.ย. 61 76
แบบใบลาสำหรับ ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ   29 มิ.ย. 61 64
ข้อบัญญัติงบปประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   15 ต.ค. 60 187