อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายทรงพล จันทะสอน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปฎิวัติ ศิริธารา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายรุ่งชัย โคตะขุน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพิชญากร ชาดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ