อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30 ม.ย. 64 8
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ2564 30 ม.ย. 64 9
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2565 30 ม.ย. 64 8
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 23 ม.ย. 64 17
ประกาศ ปิด-เปิด ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 20 ม.ย. 64 17
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 121
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 ก.ย. 63 126
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ก.ย. 63 121
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(ขยายระยะเวลา) 3 ก.ย. 63 129
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 185
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 25 มิ.ย. 63 129
คู่มือการชำระภาษี 25 มิ.ย. 63 130
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 63 132
การจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสวยสะอาด ปราศจากไข้เลือดออก 10 มิ.ย. 63 160
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 9 มิ.ย. 63 139
โครงการแสดงผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ 2562) 8 มิ.ย. 63 142
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “มินิสระบุศย์”อำเภออาจสามารถ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 133
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 145
โครงการอนุรักษ์บุญทอดเทียน ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 148
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 8 มิ.ย. 63 142
งานตุ้มโฮมเดือน ๔ประเพณีบุญผะเหวด 8 มิ.ย. 63 143
การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 4 มิ.ย. 63 149
โครงการแข่งขันกีฬา 4 มิ.ย. 63 138
มอบหน้ากากอนามัยให้ ประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 12 พ.ค. 63 178
ทำความสะอาดและพ่นนำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 12 พ.ค. 63 158
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 27 ม.ค. 63 208
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 27 ม.ค. 63 161
แผนการใช้จ่ายเงินรวม 27 มิ.ย. 62 163
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 7 มิ.ย. 62 158
ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 พ.ค. 62 170