อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 29 ม.ย. 64 12
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563 23 ม.ย. 64 19
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 9 ก.ค. 63 165
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 63 170
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 11 พ.ค. 63 258
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 11 พ.ค. 63 176
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 11 พ.ค. 63 177
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม 11 พ.ค. 63 211
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 11 พ.ค. 63 192
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต 11 พ.ค. 63 210
มาตรการป้องกันการ รับสินบน 11 พ.ค. 63 190
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 11 พ.ค. 63 183
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ 11 พ.ค. 63 196
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 11 พ.ค. 63 203