อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ค. 64 4
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ค. 64 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 29 ม.ย. 64 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 29 ม.ย. 64 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 29 ม.ย. 64 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 29 ม.ย. 64 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 29 ม.ย. 64 8
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุุ 12 มี.ค. 64 46
ไตรมาส 4 3 ต.ค. 62 185
ผลการจัดจ้างโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 159
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25 มิ.ย. 62 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนหงษ์ 6 มิ.ย. 62 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสีดา 6 มิ.ย. 62 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนค้อ 6 มิ.ย. 62 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 6 มิ.ย. 62 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจิก 6 มิ.ย. 62 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) 6 มิ.ย. 62 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6 มิ.ย. 62 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ 6 มิ.ย. 62 154
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 22 ม.ย. 62 165
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 พ.ย. 61 158
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 61 154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 1 พ.ย. 61 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 1 พ.ย. 61 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก 1 พ.ย. 61 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 พ.ย. 61 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 พ.ย. 61 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 1 พ.ย. 61 161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางเฌอ 1 พ.ย. 61 152