อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 10
มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 26)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  (ดู 28)
มาตรการตรวจสอบการ ใช้ดุลพินิจ  (ดู 30)
มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  (ดู 29)
มาตรการป้องกันการ รับสินบน  (ดู 24)
มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต  (ดู 28)
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 23)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :